Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

1.1 Zobowiązujemy się do ochrony prywatności odwiedzających naszą stronę internetową oraz użytkowników naszych usług.

1.2 Niniejsza polityka ma zastosowanie, gdy działamy jako administrator danych w odniesieniu do danych osobowych odwiedzających naszą stronę internetową oraz użytkowników naszych usług; innymi słowy, gdy ustalamy cele i sposoby przetwarzania tych danych osobowych.

1.3 Na naszej stronie używamy plików cookie. O ile te pliki cookie nie są bezwzględnie konieczne do świadczenia naszej strony internetowej i usług, poprosimy Cię o wyrażenie zgody na używanie przez nas plików cookie przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej.

1.4 Nasza strona internetowa zawiera mechanizmy kontroli prywatności, które wpływają na sposób przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Korzystając z kontroli prywatności, możesz określić, czy chcesz otrzymywać komunikaty marketingu bezpośredniego i ograniczyć publikację swoich informacji. Możesz uzyskać dostęp do kontroli prywatności za pośrednictwem www.florazu.com

1.5 W niniejszej polityce „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Florazu BV. Aby uzyskać więcej informacji o nas, zobacz punkt 13.

2. Kredyt

2.1 Ten dokument został stworzony przy użyciu szablonu z SEQ Legal (https://seqlegal.com/free-legal-documents/privacy-policy).).

Możemy zakupić ten tekst ze strony – równoważny dokument, który nie obejmuje kredytu.

3. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

3.1 W tym punkcie 3 określiliśmy:

(a) ogólne kategorie danych osobowych, które możemy przetwarzać;

(b) w przypadku danych osobowych, których nie uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie – źródło i poszczególne kategorie tych danych;

(c) cele, dla których możemy przetwarzać dane osobowe; oraz

(d) podstawy prawne przetwarzania.

3.2 Możemy przetwarzać dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej i usług (,,dane użytkowania”). Dane dotyczące użytkowania mogą obejmować Twój adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, źródło odesłania, długość wizyty, odsłony i ścieżki nawigacji w witrynie, a także informacje o czasie, częstotliwości i wzorcu korzystania z usług. Źródłem danych o użytkowaniu jest Google Analytics, Google Search Console, Google Moja Firma. Te dane dotyczące użytkowania mogą być przetwarzane w celu analizy korzystania ze strony internetowej i usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest monitorowanie i ulepszanie naszej strony internetowej i usług.

3.3 Możemy przetwarzać dane konta użytkownika witryny (,,dane konta”). Dane konta mogą obejmować imię i nazwisko oraz adres e-mail. Źródłem danych o koncie jesteś Ty lub Twój pracodawca. Dane konta mogą być przetwarzane w celu obsługi naszego serwisu, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszego serwisu i usług, utrzymywania kopii zapasowych naszych baz danych oraz komunikacji z Tobą. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy między Tobą a nami i/lub podjęcie kroków, na Twoje żądanie, w celu zawarcia takiej umowy.

3.4 Możemy przetwarzać informacje, które zamieszczasz w celu publikacji na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem naszych usług („dane publikacji”). Dane publikacyjne mogą być przetwarzane w celu umożliwienia takiej publikacji oraz administrowania naszym serwisem i usługami. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy między Tobą a nami i/lub podjęcie kroków, na Twoje żądanie, w celu zawarcia takiej umowy.

3.5 Możemy przetwarzać informacje zawarte w każdym przesłanym do nas zapytaniu dotyczącym towarów i/lub usług („dane zapytania”). Dane zapytania mogą być przetwarzane w celu oferowania, marketingu i sprzedaży odpowiednich towarów i/lub usług. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy między Tobą a nami i/lub podjęcie na Twoje żądanie kroków w celu zawarcia takiej umowy.

3.6 Możemy przetwarzać informacje dotyczące transakcji, w tym zakupów towarów i/lub usług, które zawierasz z nami i/lub za pośrednictwem naszej strony internetowej („dane transakcyjne”). Dane transakcji mogą obejmować Twoje dane kontaktowe, dane Twojej karty oraz szczegóły transakcji. Źródłem danych transakcyjnych jesteś Ty i/lub nasz dostawca usług płatniczych. Dane transakcyjne mogą być przetwarzane w celu dostarczenia zakupionych towarów i/lub usług oraz prowadzenia właściwej ewidencji tych transakcji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy między Tobą a nami i/lub podjęcie kroków, na Twoje żądanie, w celu zawarcia takiej umowy; pod warunkiem, że jeśli nie jesteś osobą zawierającą z nami umowę, podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową i działalnością.

3.7 Możemy przetwarzać informacje, które nam przekazujesz, w celu subskrypcji naszych powiadomień e-mail i/lub biuletynów („dane powiadomień”). Dane powiadomień mogą być przetwarzane w celu wysyłania odpowiednich powiadomień i/lub biuletynów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy między Tobą a nami i/lub podjęcie na Twoje żądanie kroków w celu zawarcia takiej umowy.

3.8 Możemy przetwarzać dowolne Twoje dane osobowe określone w niniejszej polityce, jeśli jest to konieczne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze uzasadnione interesy, a mianowicie ochrona i dochodzenie naszych praw, Twoich praw i praw innych osób.

3.9 W razie potrzeby możemy przetwarzać dowolne dane osobowe określone w niniejszej polityce w celu uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem lub uzyskania profesjonalnej porady. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, a mianowicie odpowiednia ochrona naszej działalności przed ryzykiem.

3.10 Oprócz konkretnych celów, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, o których mowa w niniejszym Punkcie 3, możemy również przetwarzać dowolne Twoje dane osobowe, jeśli takie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich niezbędnych interesów lub niezbędnych interesów innej osoby fizycznej.

3.11 Prosimy o nieprzekazywanie nam danych osobowych innych osób, chyba że poprosimy Cię o to.

4. Udostępnianie danych osobowych innym osobom

4.1 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym ubezpieczycielom i/lub profesjonalnym doradcom, o ile jest to uzasadnione w celu uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem, uzyskania profesjonalnej porady lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, czy to w postępowaniu sądowym lub w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

4.2 Twoje dane osobowe przechowywane w bazie danych naszego serwisu będą przechowywane na serwerach naszych dostawców usług hostingowych Name Hero.

4.3 Możemy ujawnić Twoje dane naszym dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to uzasadnione w celu realizacji naszych usług.

4.4 Oprócz konkretnych ujawnień danych osobowych, o których mowa w niniejszym punkcie 4, możemy ujawnić Twoje dane osobowe, jeżeli takie ujawnienie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich niezbędnych interesów lub interesów innej osoby fizycznej. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli takie ujawnienie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, czy to w postępowaniu sądowym, czy w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym.

5. Międzynarodowe transfery Twoich danych osobowych

5.1 W niniejszym punkcie 5 podajemy informacje o okolicznościach, w których Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

5.2 Obiekty hostingowe naszej witryny znajdują się w Stanach Zjednoczonych. Komisja Europejska podjęła „decyzję o adekwatności” w odniesieniu do przepisów o ochronie danych w każdym z tych krajów. Transfery do każdego z tych krajów będą chronione odpowiednimi zabezpieczeniami, a mianowicie stosowaniem standardowych klauzul ochrony danych przyjętych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

5.3 Przyjmujesz do wiadomości, że dane osobowe, które przesyłasz do publikacji za pośrednictwem naszej strony internetowej lub usług, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystaniu (lub nadużyciu) takich danych osobowych przez inne osoby.

6. Przechowywanie i usuwanie danych osobowych

6.1 Niniejszy punkt 6 określa nasze zasady i procedury dotyczące przechowywania danych, które mają na celu zapewnienie przestrzegania naszych zobowiązań prawnych w odniesieniu do przechowywania i usuwania danych osobowych.

6.2 Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

6.3 Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w następujący sposób:

(a) dane dotyczące użytkowania będą przechowywane przez okres co najmniej 1 roku od daty zebrania i przez okres maksymalnie 10 lat od tej daty;

(b) dane rachunku będą przechowywane przez okres co najmniej 1 roku od daty zamknięcia odpowiedniego rachunku, a maksymalnie przez okres 10 lat od tej daty;

(c) dane publikacji będą przechowywane przez okres co najmniej 1 roku od dnia, w którym dana publikacja przestanie być publikowana na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem naszych usług, a maksymalnie przez okres 10 lat od tej daty;

(d) dane z formularzu zapytania będą przechowywane przez co najmniej 1 rok od daty formularzu zapytania i przez maksymalny okres 10 lat od tej daty;

(e) dane transakcyjne będą przechowywane przez okres co najmniej 1 roku od daty transakcji, a maksymalnie 10 lat od tej daty;

(f) dane dotyczące powiadomień będą przechowywane przez okres co najmniej 1 roku od daty, w której otrzymaliśmy polecenie zaprzestania wysyłania powiadomień, oraz maksymalnie przez okres 10 lat od tej daty (pod warunkiem, że zachowamy dane dotyczące powiadomień w zakresie niezbędnym do wypełnienia wszelkich żądań aktywnego tłumienia powiadomień).

6.4 Niezależnie od innych postanowień niniejszego punktu 6, możemy zachować Twoje dane osobowe, jeżeli takie przechowywanie jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich niezbędnych interesów lub niezbędnych interesów innej osoby fizycznej.

7. Twoje prawa

7.1 W niniejszym punkcie 7 wymieniliśmy prawa, które przysługują Ci na mocy przepisów o ochronie danych.

7.2 Twoje główne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych to:

(a) prawo dostępu – możesz poprosić o kopie swoich danych osobowych;

(b) prawo do sprostowania – możesz poprosić nas o sprostowanie niedokładnych danych osobowych oraz o uzupełnienie niekompletnych danych osobowych;

(c) prawo do usunięcia – możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych;

(d) prawo do ograniczenia przetwarzania – możesz poprosić o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych;

(e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych;

(f) prawo do przenoszenia danych – możesz poprosić o przeniesienie Twoich danych osobowych do innej organizacji lub do Ciebie;

(g) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – możesz złożyć skargę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych; oraz

(h) prawo do wycofania zgody – w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest zgoda, możesz tę zgodę wycofać.

7.3 Prawa te podlegają pewnym ograniczeniom i wyjątkom. Możesz dowiedzieć się więcej o tych prawach i czego one dotyczą odwiedzając (wyłącznie w języku angielskim) https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.

7.4 Możesz skorzystać ze swoich praw w odniesieniu do swoich danych osobowych, wysyłając do nas pisemne powiadomienie pod adresem: privacy@florazu.com.

8. O plikach cookie na naszej stronie

8.1 Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer sieciowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie odsyłany do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.

8.2 Pliki cookie mogą być „trwałymi” plikami cookie lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwały plik cookie będzie przechowywany przez przeglądarkę internetową i pozostanie ważny do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie go przed datą wygaśnięcia; natomiast sesyjny plik cookie wygasa pod koniec sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamknięta.

8.3 Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy o Tobie, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.

9. Pliki cookie, których używamy

9.1 Używamy plików cookie w następujących celach:

(a) identyfikacja i status – używamy plików cookie, aby zidentyfikować Cię podczas odwiedzania naszej strony internetowej i podczas poruszania się po naszej stronie oraz ustalić, czy jesteś zalogowany na stronie;

(b) personalizacja – wykorzystujemy pliki cookies do przechowywania informacji o Twoich preferencjach oraz do personalizacji serwisu dla Ciebie;

(c) bezpieczeństwo – używamy plików cookie jako elementu środków bezpieczeństwa stosowanych do ochrony kont użytkowników, w tym zapobiegania nieuczciwemu użyciu danych logowania oraz do ogólnej ochrony naszej strony internetowej i usług;

(d) reklama – używamy plików cookie, aby pomóc nam wyświetlać reklamy, które będą dla Ciebie odpowiednie;

(e) analiza – używamy plików cookie, aby pomóc nam analizować korzystanie i wydajność naszej strony internetowej i usług;

  (f) zgoda na pliki cookie – używamy plików cookie do przechowywania Twoich preferencji w odniesieniu do ogólniejszego korzystania z plików cookie;

10. Pliki cookie używane przez naszych usługodawców

10.1 Nasi usługodawcy używają plików cookie i te pliki cookie mogą być przechowywane na Twoim komputerze podczas odwiedzania naszej witryny.

10.2 Korzystamy z Google Analytics. Google Analytics gromadzi informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej za pomocą plików cookie. Zebrane informacje służą do tworzenia raportów dotyczących korzystania z naszej strony internetowej. Możesz dowiedzieć się więcej o wykorzystywaniu informacji przez Google, odwiedzając https://www.google.com/policies/privacy/partners/ możesz zapoznać się z polityką prywatności Google pod adresem https://policies.google.com/privacy.

11. Zarządzanie plikami cookie

11.1 Większość przeglądarek umożliwia odmowę akceptowania plików cookie i usuwanie plików cookie. Sposoby wykonania tego różnią się w zależności od przeglądarki i wersji. Możesz jednak uzyskać aktualne informacje o blokowaniu i usuwaniu plików cookie za pośrednictwem tych linków (większość z poniższych stron internetowych może być dostępna tylko w języku angielskim):

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); oraz

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy  (Edge).

11.2 Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

11.3 Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

12. Poprawki/uaktualnienia

12.1 Od czasu do czasu możemy aktualizować tę politykę prywatności, publikując nową wersję na naszej stronie internetowej.

12.2 Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony ze zmian w tej polityce prywatności.

12.3 Możemy powiadomić Cię o istotnych zmianach w niniejszej polityce prywatności pocztą elektroniczną.

13. Nasze dane

13.1 Ta strona jest własnością i jest obsługiwana przez Florazu BV.

13.2 Jesteśmy zarejestrowani w Holandii pod numerem rejestracyjnym Izby Handlowej 71362304, a nasza siedziba znajduje się pod adresem Parellaan 2, 2132WS Hoofddorp, Holandia.

13.3 Naszym głównym miejscem prowadzenia działalności jest Parellaan 2, 2132WS Hoofddorp, Holandia.

13.4 Możesz się z nami skontaktować:

(a) pocztą na adres pocztowy: Postbus 1419, 2132WS Hoofddorp, Holandia;

(b) za pomocą formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej;

(c) telefonicznie pod numerem kontaktowym opublikowanym na naszej stronie internetowej; lub

(d) pocztą elektroniczną, korzystając z adresu e-mail opublikowanego na naszej stronie internetowej.

14. Inspektor ochrony danych

14.1 Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych to: Daniel Hoyos, privacy@florazu.com.
Przewiń do góry